Програмно – методичне забезпечення

2020/2021 навчальний рік

2019/2020 навчальний рік

Педагогічний колектив у 2019/2020 н.р. продовжуватиме роботу над науково-методичною проблемою «Формування інноваційної культури педагога як важливого чинника забезпечення якісної освіти, реалізації державних освітніх ініціатив, творчого та інтелектуального розвитку особистості».Зміст дошкільної освіти в межах Базового компонента в СЗДО №6 на 2019-2020 н.р. буде визначатись:

- Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012р.

- Освітньою программою «Дитина» для дітей від 2 до 7 років. (Рекомендована МОН України, лист МОН України № 1/11-16163 від 09.11.2015 р., наук. кер-к В.О. Огнев’юк);

- Освітньою програмою розвитку «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку (за загальною науковою редакцією Т. О. Піроженко, рекомендованою Міністерством освіти і науки України, лист МОН України № 1/11-7684 від 01.08.2017 року)

- Парціальною програмою національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» (за наук. редакцією О.Д. Рейпольської, схваленою комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти та науки України, 2016 р.)

- Парціальною програмою «Казкова фізкультура» (Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку, М. Єфименко, схваленою комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти та науки України, 2014 р.)

- Переліком навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах дошкільної освіти у 2019-2020 навчальному році.

У 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив нашого закладу продовжуватиме роботу над науково-методичною проблемою «Формування інноваційної культури педагога як важливого чинника забезпечення якісної освіти, реалізації державних освітніх ініціатив, творчого та інтелектуального розвитку особистості» та визначає такі пріоритетні завдання:

 1. Сприяти розвитку патріотичної свідомості дошкільників з високими морально – духовними якостями, навичками культури спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї шляхом створення відповідних умов для ефективної реалізації завдань з національно-патріотичного виховання та активізації творчого потенціалу педагогів.
 2. Продовжувати роботу щодо забезпечення освітнього процесу на принципах наступностізакладу дошкільної  освіти та початкової школи в умовах освітньої реформи "Нова українська школа" шляхом впровадження в роботу ЗДО освітньої програми «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку та програми «Дитина» для дітей від 2 до 7 років.
 3. Удосконалитити роботу з формування пізнавальної активності та екологічної свідомості шляхом залучення дошкільників до пошуково-дослідницької діяльності та експериментування.
 4. Активізувати роботу щодо формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільників шляхом інтеграції валеологічних знань та основ безпеки життєдіяльності.

Програма для дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт”

Оновлена редакція програми для дітей старшого до­шкільного віку «Впевнений старт» отримала гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (Лист МОН України № 1/11-7684 від 01.08.2017 року) .

Програма адресована педагогам та батькам вихованців. Зміст програми передбачає організацію взаємодії дорослого з дитиною в такий спосіб, який забезпечує збалансований особистісний розвиток дошкільника в різних ви­дах дитячої активності, а не лише «знаннєвий приріст» за основними змістовими напрямами програми.

Радісне навчання, пріоритет партнерства і ровесництва, за­безпечення максимальної активності дитини під час прожи­вання кожного дня передшкільного року — головні принци­пи Програми. Вихователь, який дотримується цих принципів, зможе забезпечити впевнений і успішний старт дошкільників до перспектив майбутнього життя.

Програма «Впевнений старт» має чіткий, лаконічний виклад основних освітніх завдань, результатів освітніх впливів й не переобтяжена методичними порадами.

За спрямованістю  на реалізацію розвивальних, виховних, навчальних цілей освіти й змістовими складовими і наповненням Програма є комплексною.

Програма базується на інваріантній складовій змісту дошкільної освіти.

Типовий розподіл навчального навантаження здійснено за ви­дами діяльності дитини:

 • комунікативна;
 • здоров’язберігальна й рухова;
 • господарсько-побутова;
 • художньо-естетична;
 • пізнавально-дослідницька;
 • мовленнєва;
 • ігрова.

КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

або спілкування дитини старшого дошкільно­го віку розуміється як самостійний вид специфічно дитячої діяльності, в якому формуються та розвиваються комунікативні навички та навички взаємодії. Го­ловним навчальним змістом діяльності спілкування є розуміння іншої людини. Кінцевим результатом життєвих навичок у спілкуванні виступає адекватність дій (емоційних, мовленнєвих, поведінкових) різноманітним ситуаціям спілкування (в грі, в пізнавально-дослідній та інших видах діяльності, які забезпечують взаємо­розуміння між учасниками комунікації). Невербальні засоби спілкування та мов­леннєве висловлювання (думка, що оформлена у мовлення) є інструменталь­ними засобами комунікативної діяльності. Саме тому вони виступають освітнім змістом «научіння» кожної дитини правильно та адекватно, відповідно до ситуа­цій спілкування, використовувати різноманітні засоби комунікації.

ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЛЬНА, РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.

Здоров’язберігальна діяльність передбачає ефективний вплив на стан фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей. Полягає у вирішенні таких завдань: охорона життя та зміцнення здоров’я, підвищення рівня стійкості та опірності організму несприятливим факторам довкілля; поліпшення розумової та фізичної працездатності; зміцнення опорно-рухового апарату, формування правильної постави та склепіння стопи; підвищення функціональних можливо­стей.

ПІЗНАВАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Пізнавально-дослідницька діяльність дитини старшого дошкільного віку забезпечує розвиток пізнавальних психічних процесів: пам’ять, увага, уява, мислення, сприймання; розвиток розумових операцій: аналіз, порівняння, син­тез, узагальнення, класифікація; безпосередньо пов’язана з мовленнєвим, худож­ньо-естетичним та фізичним розвитком; відбувається через усі види діяльності дошкільника; актуалізується через смислові акценти, відповіді, на які шукає ди­тина у створених педагогом розвивальних ситуаціях. Зміст освітніх завдань кон­кретизовано у напрямках: «У світі предметів», «У світі людей», «У світі природи», «Елементарні математичні уявлення», «Досліди та експерименти». Провідним за­собом та результативним показником вирішення освітніх завдань цього розділу є здатність дитини висловлювати свої думки (самостійність думки, що вираже­на у слові), мовленнєвий розвиток дитини (див. наступний розділ), розвиненість психічних процесів і способів пізнання. Наскрізні завдання: засвоєння знань, роз­виток розумових операцій, опанування способами пізнавально-дослідної діяль- ності. Особливим засобом пізнавально-дослідної діяльності є засвоєння знаків та символів. Цьому слугуватимуть логіко-математичні знаки та знаки писемного мовлення (літери), інші знаки як символи. Навчати способам використання цих знаків у пізнанні оточуючого світу.

МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Мовленнєвий розвиток дитини показує ефективність розвивальних впливів дорослих у збагаченні досвіду взаємодії малюка зі світом природи, людей, предметно-технічного оточення. Очікуваний результат: єдність емо­цій, інтелекту та вольової регуляції у мовленнєвій поведінці дитини. Специфі­ка мовленнєвого розвитку дитини така, що вимагає комплексного підходу до реалізації всіх завдань опанування мовою (рідною, спорідненою, іноземною). І хоча в певних формах мовленнєвої роботи можуть бути домінуючі завдання з розвитку мовленнєвих навичок (звуковимова, граматична правильність, роз­ширення словникового запасу),загалом усі вони взаємозалежні, взаємопов’я­зані й саме тому формують основну здатність людини як свідомої істоти – мис­лити та виражати свої думки словами. Тому створення дорослим діяльнісних розвивальних ситуацій, в яких дитина ДІЄ, МИСЛИТЬ, виражає своє ЕМОЦІЙНЕ СТАВЛЕННЯ до подій, формує всі форми мислення (предметно-практичне, обра­зне, словесно-логічне) та здатність використання мови як інструменту само­вираження. Вирішення освітніх завдань цього розділу може і має відбувати в .сіх видах діяльності дитини (через усі розділи програми «Впевнений старт»). Саме це формує нову якість психічного розвитку дитини – цілісність психіки, яка виражається у єдності емоційних, інтелектуальних, вольових якостей, а та­кож у мовленнєвій поведінці дитини.

ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гра – провідна діяльність дитини старшого дошкільного віку. Органі­зація ігрової діяльності виконує одночасно широкий діапазон функцій: від згуртування дітей до винахідницької діяльності, але найголовнішою є досвід соціальної взаємодії на засадах емоційно-ціннісного ставлення дитини до себе, до інших людей (дітей/дорослих), до світу. Передбачає розвиток твор­чих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості дітей в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і ре­алізації себе в ньому. Серед видів ігор чинне місце займає сюжетно-рольова гра. Завдання вихователя сприяти переходу дошкільників на творчий рівень сюжетно-рольової гри.

ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Господарсько-побутова діяльність включає в себе працю у повсяк­денному житті, самообслуговування, діяльність у природі, художньо-створювальну діяльність у побуті (дизайн). Залучення дітей до праці, зокрема до господарсько-побутової та самообслуговування, має неабияке значення в процесі формування у дітей самостійності та організованості. Важливим аспектом цьо­го напрямку діяльності є виховання у дітей ціннісного ставлення до результатів праці інших людей. Цей розділ програми висвітлює освітні завдання, виконан­ня яких сприятиме трудовому вихованню дошкільників.

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Художньо-продуктивна діяльність дітей, пов’язана зі сприйманням творів мистецтва, формуванням ціннісного ставлення до нього, а також відображенням естетичних уявлень, вражень дітьми у власній творчості. Художньо-естетичний розвиток дитини здійснюється під час реалізації змісту художньо-естетичної діяльності (художньо-літературної, зображувальної, музичної, театральної) і залежить від вікових особливостей та індивідуаль­них можливостей дитини, її здібностей і нахилів. На рівень досягнень дитини також впливають ставлення батьків до мистецтва, умови художньо-естетич­ного виховання в родині та дошкільному навчальному закладі. Зміст освіти в художній діяльності складається з комплексу завдань (освітні, виховні, розвивальні), мистецького репертуару (орієнтовний комплекс художніх творів), те­матики мистецької діяльності, презентаційних, підсумкових форм організації роботи з дітьми тощо (їх представлено в додатках та методичних рекоменда­ціях до програми).

ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК

Цілісний розвиток особистості старшого дошкільника передбачає, що дитина старшого дошкільного віку має емоційно-ціннісне ставлення до різних аспектів особисто­го життя, найближчого оточення, життя природи і соціуму; виявляє сформо- ваність базових знань про світ природи і суспільства, життєві навички (компе­тентності) взаємодії з оточенням та навички володіння інструментом пізнання, відтворення та перетворення світу за допомогою мовних та інших засобів; де­монструє розвиненість особистісних якостей та рис характеру, що уможлив­лює регуляцію її поведінки та діяльності. Цей розділ програми є прообразом кінцевого результату її реалізації.

Програма містить:

– Орієнтовні показники нервово-психічного розвитку дітей 5-6 років;

– Показники засвоєння програми – критерії оцінки розвитку дитини за видами діяльності;

–  Поради батькам;

– Формат організації спільної діяльності вихователя з дітьми (карта активностей тижня);

– Орієнтовні форми, методи, засоби освітньої роботи з дітьми;

– Орієнтовний перелік мистецьких творів для ознайомлення дітям:

 • Орієнтовний перелік фольклорних і літературних творів
 • Орієнтовний перелік творів живопису
 • Зразки українського ужиткового мистецтва
 • Орієнтовний перелік тем з малювання, аплікації, конструювання
 • Орієнтовний репертуар музичних творів
 • Орієнтовний перелік театральних вистав

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років "Дитина"

Нова освітня програма для дітей від 2 до 7 років ДИТИНА рекомендована Міністерством освіти і науки України. (Лист МОН України № 1/11 – 16163 від 09.11.2015р.).  Науковий керівник проекту В.О.Огнев’юк, ректор Київського університету  ім. Бориса Грінченка. Над її  створенням працювали: Г.В.Бєлєнька, О.Л.Богініч, Н.І.Богданець, В.М.Вертугіна, К.І.Волинець та  інші.  Рецензували  програму  С.М.Куріна, завідувач кафедри дошкільної освіти факультету дошкільної освіти та практичної психології Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педуніверситет», доктор педагогічних наук, доцент. Та Л.М. Рожкова, методист РНМЦ Деснянського районного у м. Києві управління освіти. Експертизу здійснили: Н.В. Гавриш, голова комісії з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, Л.В. Гладун, директор Національного музею іграшки. Освітня програма «Дитина» побудована за лініями Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти України (нова редакція). Вона зрозуміла, логічно побудована та орієнтує педагога на швидку орієнтацію  в розділах та підрозділах документ, що підвищує ефективність роботи. Зміст оновленої програми дає змогу відійти від традиційної системи занять, оскільки уможливлює інтеграцію різних видів діяльності, що зазначено у тематиці розділів. Особливістю змісту є його «дешколяризація», іншими словами — це розвиток дітей, а не цілеспрямована підготовка їх до школи на догоду нетерплячим батькам.  Програма «Дитина» структурована за віковим принципом, а саме:

-перша молодша група «Крихітки» (третій рік життя);

-друга молодша група «Малята» (четвертий рік життя);

-середня група «Чомусики» (п’ятий рік життя);

-старша група «Фантазери-мрійники» (шостий рік життя)

-«Дослідники» (сьомий рік життя).

Програма  починається  зі вступного слова. Далі іде про історію програми «Дитина». Потім іде  «Пояснювальна записка»,  де  детально зроблений порівняльний аналіз оновленої  програми з попередньою.  Потім іде розділ «Сім’я  і  дитячий  садок», який акцентує  увагу  на  сім’ю,  як  першу  школу  людських  взаємин,  де  діти  з ранніх  років  засвоюють систему  моральних  цінностей,  норм  поведінки,  культурні  традиції  народу,  пропагує  єдність  сімейного  та громадського виховання. Доречно в даному розділі виділено модель включення батьків в освітній процес ЗДО, яка ґрунтується на таких принципах, як: принцип індивідуального підходу до кожної сім’ї; принцип поєднання педагогічної самоосвіти та педагогічного просвітництва (батьків і вихователів); принцип  використання традиційних та нових форм взаємодії; принцип урахування позитивного досвіду сімейного виховання. Упровадження такої моделі дасть можливість в ЗДО створити творчу команду педагогів і батьків, що ефективно працюватиме  для зростання здорової, щасливої, самодостатньої, творчої особистості.  

 У програмі зміст освітньої роботи структурований за принципом інваріантності та варіативності.

В інваріантній частині представлено наступні розділи:

«Особистість дитини» вміщує відомості про вікові особливості психічного розвитку дітей, а також вказано  зміст педагогічної роботи щодо організації життєдіяльності дошкільників.

У розділі «Мовлення дитини» як  завжди  актуальні  рубрики  «У  світі  звуків»,  «Слово  до  слова  —  зложиться  мова»,  «У  країні  граматики»,  «Ми  розповідаємо»,  «Ми  розмовляємо». Зміст  даного підрозділу  для дітей раннього віку подано за рубриками «Розвиток розуміння мовлення» та «Розвиток активного мовлення». Для  вікових груп старшого дошкільного віку «Фантазери-мрійники» та «Дослідники»  введена варіативна складова за такими рубриками:  «Навчаємось  елементів  грамоти», «Робота зі словом», «Робота над реченням», «Робота над звуками мови», «Робота над складовою структурою слова», «Ознайомлення з буквами (літерами)» та «Підготовка дитини до письма», за якими  діти    вчаться   читати прості речення з 2-4 слів у межах вивчених   літер.  Активно  проводиться  підготовка  руки  дитини  до  письма.

Стосовно  розділу  «Дитина в соціумі» хочеться  акцентувати вашу увагу на те, що даний розділ розкриває зміст роботи з ознайомлення дітей із суспільним довкіллям та зміст роботи трудового виховання (формування навичок самообслуговування та доручення до господарсько-побутової праці). Це відповідає лінії Базового Компоненту  і логіці входження дитини у соціум. Розділ структуровано за напрямами:  «Предметний світ» та «Соціальний світ».

 Зміст даного розділу тісно пов’язаний з наступним «Гра дитини», оскільки саме у грі дитина відтворює свої враження від пізнання довкілля, осмислює отриману інформацію. Розділ «Гра дитини» спрямовує нас педагогів на те, щоб гра дитини  була якомога більш вільною,  ніж керованою з боку дорослого. Також розділ збагачено сучасною тематикою  завдань до всіх видів ігор.

Коротко зупинюсь на розділі «Дитина у природному довкіллі. В даному розділі висвітлено зміст роботи з формування у дітей системи знань про об’єкти та явища природи планети Земля, а також наведено завдання для надання дітям початкових уявлень про Космос. Програмовий матеріал даного розділу розподілено посезонно.  На мою думку, такий розподіл  полегшить роботу педагогам під час реалізації змісту Програми «Дитина».

Переходимо до наступного  розділу «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі». Даний розділ направлений на формування у дітей логіко-математичних уявлень, розвитку конструктивних навичок, розширення уявлень про властивості та ознаки предметів.

 У розділі «Дитина у світі культури» компеклексно представлено зміст образотворчої, музичної, театралізованої та літературної діяльності дітей дошкільного віку. Такий підхід передбачає взаємопов’язаність тем. Наприклад, у підрозділі «Театральна мозаїка» містяться посилання на твори дитячої літератури, наведені у підрозділі «Літературна скринька», що рекомендовані під час ігор – драматизацій тощо.

Заслуговує на увагу  ще один важливий і актуальний  розділ  програми

  «Діти з особливими освітніми потребами», в якому презентовано зовсім новий напрям — це «Співпраця з батьками дітей вікової норми»,  де вказано мету і завдання ЗДО та принципи організації роботи з дітьми з особливими потребами в групах з інклюзивною формою навчання. Варіативна частина містить наступні розділи: «Подорожуємо у світ англійської мови»,  «Комп’ютерна грамота», « Шахи», та «Хореографія».

Варто зазначити, що зміст розділу «Подорожуємо у світ англійської мови» повністю узгоджено з Базовим Компонентом. В даному розділі виокремлено тему «Скоро в школу», «Алфавіт», що забезпечує елементарну підготовку дитини до вивчення іноземної мови у початковій школі.

Розділ «Шахи» розкриває зміст роботи з ознайомлення дітей з назвами шахових фігур, основними поняттями гри, історією шахів тощо.

      Разом  із  програмою  «Дитина» комплектом  вийшли  методичні  рекомендації  до  програми,  що  значно  полегшує   процес  її вивчення  та  впровадження.  За кожною віковою групою інформація подається трьома блоками:

 1. «Дитина-родина»-родинне виховання.
 2. «Дитина-вихователь»-освітній процес дошкільного закладу.
 3. «Дитина-діти»-дати дітям можливість спілкуватися, визначатися, займатися  самостійно.  

Освітня програма  для дітей від 2 до 7 років «ДИТИНА»   актуальний  документ,  що відповідає освітнім  запитам  суспільства,  батьків,   педагогів та враховує  потреби  самих дітей .